ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Opdracht
DrechtRecht Mediation & Advocatuur is de handelsnaam van de eenmanszaak van mr J.C Heijmann, gevestigd te Papendrecht. Deze voorwaarden gelden tevens voor opdrachten die onder de naam DrechtRecht Mediation & Advocatuur door bij haar werkzame advocaten wordt aanvaard en uitgevoerd.

1.1 Inspanningsverbintenis
De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

1.2 Cliënt en opdrachtgever
Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt:

  • kan de advocaat een schriftelijke opdracht door de cliënt verlangen;
  • is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen uit hoofde van de verstrekte opdracht aan de advocaat toekomt;
  • Iedere opdracht wordt geacht te zijn gesloten tussen de cliënt en de maatschap. De maatschap is bevoegd iedere, bij haar werkzame advocaat de opdracht te laten uitvoeren.

2. Honorarium en verschotten
Aan de advocaat komt toe honorarium en verschotten:

2.1 Verschotten zijn:
Vergoeding van te specificeren kosten zoals die van externe (proces-) advocaten, deurwaarderskosten, griffierecht, reis- en verblijfskosten, taxatiekosten, kosten van opslag c.q van gerechtelijke bewaring e.d.;

2.2 Honorarium
Indien tussen advocaat en cliënt geen bijzondere wijze van honorering voor de werkzaamheden is overeengekomen, wordt het honorarium berekend uitgaande van een basisuurtarief dat € 190,– bedraagt, exclusief verschotten en BTW.

DrechtRecht Mediation & Advocatuur behoudt zich het recht voor dit uurtarief jaarlijks aan te passen indien de Nederlandse Orde van Advocaten dit adviseert.

2.3 Voorschotten
Aan de advocaat is een voorschot op het haar toekomende verschuldigd. Dit voorschot wordt bij de slotdeclaratie verrekend. Indien aan de cliënt gezonden tussentijdse declaraties niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan, is verrekening met het voorschot tussentijds toegestaan. DrechtRecht Mediation & Advocatuur is gerechtigd aan de cliënt alsdan een nieuw voorschot te vragen.

3 Declaraties en opschorting werkzaamheden

3.1 Declaraties
Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval, schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.
Zolang de opdracht niet is voltooid zal tussentijds worden gedeclareerd.

3.2 Opschorting werkzaamheden
Indien een declaratie ondanks aanmaning niet wordt voldaan, is de advocaat gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

Ook zolang het eerste voorschot of daarna verzochte tussentijdse voorschotten niet zijn voldaan, is de advocaat gerechtigd tot opschorting. DrechtRecht Mediation & Advocatuur is niet aansprakelijk voor door opschorting ontstane schade.

4 Rente en incassokosten

4.1 Rente
Behoudens terechte klacht dient iedere declaratie te worden voldaan binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie, bij gebreke waarvan de cliënt/opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is en wettelijke rente verschuldigd is. Indien de client/opdrachtgever een natuurlijke persoon is handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan wel een rechtspersoon, wordt de wettelijke rente berekend op de voet van artikel 6:119a BW (wettelijke handelsrente).

4.2 Incassokosten
In geval van incassokosten komen de redelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden in ieder geval op tenminste € 190,– vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW-tarief gesteld.

5 Derdengeld
Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt ontvangt, worden gestort op een speciaal daarvoor bestemde derdengeld-bankrekening van Stichting Derdengelden DrechtRecht Mediation & Advocatuur.

Tenzij met de advocaat een schriftelijk andersluidende afspraak is gemaakt, wordt over derdengeld geen rente vergoed. De eventueel gekweekte rente dient ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van derdengelden

6 Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van DrechtRecht Mediation & Advocatuur en haar eventuele medewerkers is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van DrechtRecht Mediation & Advocatuur of diens werknemers geldt de beperking van aansprakelijkheid niet. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij het secretariaat van DrechtRecht Mediation & Advocatuur op de Overtoom 64 te Papendrecht. Op eerste verzoek zal kostenloos een kopie van de polis worden toegezonden.

Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in de vorige volzin bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van DrechtRecht Mediation & Advocatuur beperkt tot het door haar in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW in de desbetreffende zaak waarvoor aansprakelijk is gesteld.

7 Archivering
Nadat de zaak is beëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van cliënt afkomstige stukken worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende zeven jaar zal worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.

8 Klachten
DrechtRecht Mediation & Advocatuur is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. De klachtenregeling is nader uitgewerkt op de website w​ww.drechtrecht.nl

 

Papendrecht 20 augustus 2015