JEUGDRECHT

Kinderen verdienen speciale aandacht. Ook in het recht. Bij veel rechtsgebieden zie je daarom speciale regelingen voor kinderen: zo bestaat er binnen het strafrecht een speciale afdeling voor minderjarigen, waarbij de straffen lager zijn dan voor volwassenen.

Maar ook in het civiele recht, het recht dat de relaties tussen burgers onderling regelt, zijn speciale regelingen voor en over kinderen te vinden. Zo kan een kind te maken krijgen met Jeugdbescherming, omdat het thuis niet goed gaat. Als hulpverlening vanuit Jeugdbescherming geen oplossing biedt, kan Jeugdbescherming een verzoek doen om het kind onder toezicht te stellen. Als de rechter voldoende reden ziet om het kind onder toezicht te stellen, wordt er een jeugdbescherming toegewezen die binnen het gezin van het kind mee gaat kijken en hulp kan bieden.

Soms kan er thuis geen oplossing gevonden worden en vraagt Jeugdbescherming de rechter om toestemming om het kind uit huis te plaatsen. Dat kan bij een pleeggezin, een open jeugdinrichting of een gesloten jeugdinrichting. Voor die laatste is een speciale machtiging van de rechtbank vereist.

De ondertoezichtstelling, de uithuisplaatsing en de de gesloten plaatsing zijn zeer ingrijpende gebeurtenissen voor een kind en het gezin.  Vaak verschillen het kind, ouders en jeugdbescherming van mening over wat de juiste weg is voor het kind. Het is dan ook van groot belang zich goed voor te laten lichten en te laten bijstaan door een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat, als u geconfronteerd wordt met Jeugdbescherming.

Als ouders met elkaar in scheiding liggen of om een andere reden het niet eens kunnen worden over wat in het belang van hun kind is, kan de rechtbank een zogenaamde Bijzonder Curator aanwijzen. Deze handelt in het belang van het kind en mag voor het kind in rechte optreden. Een minderjarig kind krijgt op die manier een eigen rechtsingang, waar hij of zij normaal zijn of haar ouders hiervoor nodig zou hebben. Zo kan de Bijzonder Curator bijvoorbeeld namens het kind de rechter vragen vast te stellen wie zijn of haar juridisch vader is, ook als moeder hier tegen is. Ook in geval van een vechtscheiding wordt vaak gebruik gemaakt van een Bijzonder Curator om het kind een stem te geven.

Soms gaat het thuis wel goed, maar houdt een kind zich buitenshuis niet aan de regels en komt daardoor in aanraking met Politie of Justitie. Bij lichte vergrijpen kan het kind worden doorverwezen naar Bureau HALT. Bij iets zwaardere vergrijpen kan de zaak worden afgedaan door de Officier van Justitie in een zogenaamde TOMMI zitting. Bij ernstigere zaken of als het kind al vaker met Justitie in aanraking in geweest, zal de zaak worden voorgelegd aan de Kinderrechter. Bij TOMMI zaken en bij Kinderrechter zaken wordt een kind altijd bijgestaan door een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat.

Wordt u als gezin geconfronteerd met Jeugdbescherming of de Raad voor de Kinderbescherming? Heb je als kind behoefte aan iemand die voor jouw rechten opkomt als je ouders er samen niet uitkomen of ben je in aanraking geweest met Politie of Justitie? DrechtRecht Mediation & Advocatuur kan u/jou bijstaan als specialist op het gebied van het jeugdrecht.

Mr. Heijmann is lid van de Vereniging van Jeugdrecht Advocaten Rotterdam www.vjar.nl en staat op de lijst van Bijzonder Curatoren van de Rechtbank Rotterdam